Pierwsza Oferta Publiczna

PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH NA NASTĘPNEJ STRONIE PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NINIEJSZĄ INFORMACJĘ. POPRZEZ WYBÓR PRZYCISKU „TAK” PONIŻEJ, POTWIERDZAJĄ PAŃSTWO, ŻE PRZECZYTALI PAŃSTWO PONIŻSZĄ INFORMACJĘ, W PEŁNI JĄ ZROZUMIELI ORAZ ŻE ZGADZAJĄ SIĘ PAŃSTWO NA OGRANICZENIA W NIEJ WSKAZANE.

Niniejsza publikacja w żadnym wypadku nie powinna w całości ani w części stanowić, ani nie może być rozumiana jako jakakolwiek oferta sprzedaży lub subskrypcji, ani jako zaproszenie do złożenia oferty kupna lub subskrypcji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki w Zjednoczonym Królestwie, Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii (ani w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie jest niezgodne z prawem).

Papiery wartościowe, o których mowa na następnej stronie, nie zostały i nie zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zmianami, ("Amerykańska ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane i sprzedawane w USA lub osobom z USA, chyba, że papiery wartościowe zostaną dopuszczone do obrotu na podstawie Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych lub będzie możliwe skorzystanie z jednego z wyjątków od konieczności dopuszczenia do obrotu przewidzianego w Amerykańskiej ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie oferty publicznej papierów wartościowych w USA.

Dokumenty zamieszczone na następnej stronie to prospekt emisyjny w języku angielskim oraz tłumaczenie jego podsumowani na język polski („Prospekt") przygotowane w związku z ofertą publicznej akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta") i ubieganiem się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie. W dniu 4 czerwca 2013 r. Prospekt został zatwierdzony przez Centralny Bank Republiki Litewskiej, będący organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym na Litwie oraz następnie 5 czerwca 2013 r. został udostępniony przez Spółkę do publicznej wiadomości w Polsce po spełnieniu warunków określonych w art. 37 ustawy z dnia 2 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz and w art. 12 Ustawy z dnia 18 stycznia 2007 r. Prawo o Papierach Wartościowych Republiki Litewskiej.

Prospekt w formie elektronicznej jest dostępny na stronach internetowych: Spółki (www.aviaam.com) oraz ING Securities S.A. ("Oferujący") w Polsce (www.ingsecurites.pl). Egzemplarze Prospektu w wersji drukowanej są dostępne na życzenie za darmo w Spółce i u Oferującego.
Informacje zamieszczone na następnej stronie nie są przeznaczone do rozpowszechniania poza terytorium Polski. Informacje zamieszczone na następnej stronie są przeznaczone wyłącznie dla osób, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywających na terytorium Polski.

Poprzez wybór przycisku „TAK” poniżej, potwierdzają Państwo, że Państwa miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Polski i przebywają Państwo na terytorium Polski. Uzyskiwanie dostępu oraz zapoznawanie się z treścią dokumentów zamieszczonych na następnej stronie niezgodnie z powyższym oświadczeniem może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi w niektórych jurysdykcjach.

Akceptuję powyższe warunki: